Gospodarstwo, Gorzelnia

PODOLE WIELKIE

Regulamin

REGULAMIN SERWISU
PODOLEWIELKIE.PL

 1. Postanowienia ogólne
  1. Właścicielem serwisu internetowego www.podolewielkie.pl jest Andrzej Paszota prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Gorzelnia Rolnicza Andrzej Paszota z siedzibą: Podole Wielkie, nr 22, 76-220, poczta Główczyce, NIP 8391010359, REGON 770755972 zwany dalej Sprzedawcą.
  2. Sprzedawca posiada ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających powyżej 18 % alkoholu nr I/21C/2019 z dnia 19 marca 2019 r. wydane przez Wójta Gminy Główczyce na podstawie ustawy z 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1286, 1893, 1916.).
  3. Serwis internetowy pod adresem www.podolewielkie.pl, zwany dalej Serwisem, służy prezentacji Produktów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy i sprzedawanych w Sklepie Stacjonarnym.
  4. Mając na uwadze asortyment Produktów sprzedawanych w Sklepie, w części obejmującej sprzedaż Produktów Alkoholowych, jest on przeznaczony wyłącznie dla osób pełnoletnich. Skorzystanie z usług oferowanych przez Sklep, zapoznanie się z treścią informacji umieszczonych w Sklepie oraz zakup Produktów Alkoholowych jest możliwe wyłącznie po potwierdzeniu przez Klienta, iż jest on pełnoletni. Sprzedający w celu zweryfikowania wieku Klienta, ma prawo zażądać przesłania skanu dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego pełnoletniość.
  5. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem określa przede wszystkim: (a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta w Sklepie, (b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień, (c) zasady zawierania Umów sprzedaży oraz wydawania produktów oraz (d) zasady przetwarzania danych osobowych. Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  6. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Użytkownik powinien uważnie zapoznać się̨ z Regulaminem. Dokonując Zamówienia, Klient oświadcza, iż zapoznał się̨ z Regulaminem i go akceptuje. W tym celu również na etapie składania Zamówienia Klient zostanie poproszony o potwierdzenie powyższego faktu.
  7. Dane zamieszczone przez Sprzedawcę w Sklepie nie stanowią̨ oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego – stanowią one jedynie informację handlową.
  8. Wygląd Produktów na zdjęciach umieszczonych w Sklepie (kształt/kolor butelek i innych opakowań, grafika etykiety) może różnić się od rzeczywistego.
  9. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, w szczególności: posiadanie komputera PC lub innego urządzenia umożliwiające korzystanie z Internetu, dostęp do sieci Internet, posiadanie odpowiedniego oprogramowania, w tym co najmniej przeglądarki internetowej: Internet Explorer w wersji 7 i wyższej, Google Chrome w wersji 4 i wyższej, Mozilla FireFox w wersji 2.0 i wyższej, Opera w wersji 10 i wyższej, Safari w wersji 4 i wyższej z zainstalowanymi aktualnymi wersjami Java i Flash, posiadanie aktywnego konto poczty elektronicznej (e-mail) oraz włączenia w przeglądarce internetowej możliwości instalacji tzw. ciasteczek (cookies).
  10. W przypadku korzystania ze Sklepu za pośrednictwem tabletu, telefonu lub innego urządzenia mobilnego, niektóre funkcjonalności Sklepu mogą̨ działać nieprawidłowo lub nie działać wcale, a korzystanie z niektórych usług elektronicznych świadczonych w ramach Sklepu może być niemożliwe lub utrudnione. W takim wypadku Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe funkcjonowanie lub brak funkcjonalności Sklepu.
 2. Definicje
  Poza definicjami wprost wskazanymi w treści Regulaminu zostaną w nim użyte następujące pojęcia:

   

  1. Produkty – napoje alkoholowe, akcesoria oraz inne towary sprzedawane w Sklepie.
  2. Produkty Alkoholowe – napoje alkoholowe zawierające powyżej 18% alkoholu.
  3. Produkty Niealkoholowe – Produkty inne niż Produkty Alkoholowe sprzedawane w Sklepie (takie jak np. miód, olej itp.).
  4. Klient – użytkownik będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną składający Zamówienie w ramach udostępnionej przez Sprzedawcę platformy do składania Zamówień.
  5. Dzień Roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  6. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Sklepu.
  7. Konsument – osoba fizyczna, która nabywa Produkt od Sprzedawcy w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością̨ gospodarczą lub zawodową. Osoba fizyczna, która będzie zawierała ze Sprzedawcą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego będzie objęta przepisami o ochronie konsumentów, tj. w zakresie stosowania klauzul abuzywnych (niedozwolonych postanowień umownych), rękojmi za wady czy w zakresie prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podawania przyczyn.
  8. Użytkownik – osoba korzystająca ze Sklepu nie dokonująca zakupu Produktów.
  9. Rejestracja – proces zakładania konta przez Użytkownika umożliwiającego dokonywanie w nim zakupów, wiążący się z obowiązkiem podania danych osobowych.
  10. Konto – wydzielony zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, służący do gromadzenia danych Użytkownika.
  11. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, realizowana w Sklepie.
  12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.);
  13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów, składane z wykorzystaniem Formularza Zamówienia.
  15. Pełnomocnik – osoba, którą Klient upoważnił do odbioru w jego imieniu Produktów i/lub też zapłaty za te Produkty.
  16. Sklep Stacjonarny – sklep znajdujący się pod adresem Podole Wielkie 22, 76-220 Główczyce, w którym Sprzedawca sprzedaje i wydaje Produkty upoważnionemu przez Klienta Pełnomocnikowi.
 3. Usługi elektroniczne
  1. W Sklepie dostępne są następujące Usługi elektroniczne: Konto i Formularz Zamówienia.
  2. Celem skorzystania z Usługi elektronicznej – Konta Użytkownik zobowiązany jest do: (a) wypełnienia formularza, (b) kliknięcia pola „Załóż konto” oraz (c) potwierdzenia chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W formularzu niezbędne jest podanie: imienia i nazwiska/nazwy firmy, adresu (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), daty urodzenia, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu komórkowego oraz hasła. W wypadku Użytkowników niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. W/w Usługa elektroniczna świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, zażądać usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy na adres: sklep@podolewielkie.pl.
  3. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie. Celem złożenia Zamówienia Klient zobowiązany jest do: (a) wypełnienia Formularza Zamówienia, (b) kliknięcia po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” (lub o podobnej treści); do tego momentu Użytkownik ma możliwość modyfikacji wprowadzanych danych. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie: imienia i nazwiska/nazwy firmy, adresu (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), daty urodzenia, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu komórkowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ich ilość, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. W/w Usługa Elektroniczna świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Sprzedawcę.
 4. Zamówienia
  1. Zamówienie w Serwisie może zostać złożone jako „gość”, tj. bez uprzedniej rejestracji i założenia Konta lub po jego założeniu, każdorazowo jednak po podaniu informacji niezbędnych do realizacji Zamówienia.
  2. Złożenie Zamówienia odbywa się̨ poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza dostępnego w Serwisie. Wszystkie Umowy sprzedaży zawierane na podstawie Zamówień składanych w Serwisie są̨ zawierane i realizowane przez Sprzedawcę. Do wydania Produktów (przeniesienia prawa własności) dochodzi w Sklepie Stacjonarnym.
  3. Złożenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia, że bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór zakupionego Produktu Alkoholowego przez pełnoletniego Klienta lub inną osobę pełnoletnią.
  4. Z zastrzeżeniem Klientów mających miejsce zamieszkania (siedzibę) poza granicami RP informacja o koszcie wydania Produktów (w tym wynagrodzenia Pełnomocnika) i wszystkich innych ewentualnych kosztach związanych z realizacją Umowy sprzedaży, pojawią się w podsumowaniu Zamówienia.
  5. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z obowiązkiem zapłaty za zamówione Produkty i – w przypadku Produktów Alkoholowych – stanowi oświadczenie Klienta, że w chwili składania Zamówienia jest osobą pełnoletnią.
  6. Złożone Zamówienie podlega weryfikacji przez Sprzedawcę̨. Po dokonaniu weryfikacji Sprzedawca potwierdza dostępność zamówionych przez Klienta Produktów na adres e-mail lub numer telefonu, podane przez niego w procesie składania Zamówienia. Na tym etapie, w przypadku Klientów, o których mowa w pkt 4.4 Regulaminu, Zamawiający przedstawi Klientowi koszt wydania Produktów.
  7. Umowa sprzedaży jest zawierana z chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę złożonego Zamówienia.W przypadku opisanym w pkt 4.6 zdanie drugie Sprzedawca potwierdzi Zamówienie po otrzymaniu od Klienta drogą elektroniczną oświadczenia o akceptacji kosztów i terminu. Miejscem zawierania Umów sprzedaży jest zawsze Sklep stacjonarny. Odbiór i zapoznanie się przez Sprzedawcę z treścią Zamówienia następuje zawsze w urządzeniu końcowym (komputerze) znajdującym się w Sklepie stacjonarnym.
  8. Sprzedawca może odmówić realizacji Zamówienia, gdy:
   1. zamówiony Produkt jest niedostępny;
   2. podane przez Klienta dane są niekompletne, błędne lub budzą̨ uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości;
   3. Klient nie odebrał Produktów objętych poprzednim Zamówieniem;
   4. pojawiły się̨ zdarzenia losowe, na które Sprzedawca nie miał wpływu, w szczególności zaistniała siła wyższa uniemożliwiająca realizację Zamówienia,
   5. Klient, który wskazał miejsce dostawy poza granicami RP, nie zaakceptował podanych przez Sprzedawcę kosztów dostawy.
  9. Sprzedawca potwierdzi przyjęcie Zamówienia w ciągu dwóch dni roboczych od chwili jego otrzymania.
  10. W terminie przewidzianym na potwierdzenie przyjęcia Zamówienia Sprzedawca może skontaktować się z Klientem przy użyciu podanego adresu e-mail lub numeru telefonu celem potwierdzenia kosztów dostawy zagranicznej lub poinformowania o wydłużonym terminie realizacji danego Zamówienia, wskazując równocześnie nowy termin. Jeżeli Klient w ciągu trzech dni roboczych nie zaakceptuje kosztów dostawy zagranicznej lub wydłużenia terminu realizacji Zamówienia, wówczas Zamówienie zostaje anulowane. Sprzedawca może się również kontaktować z Klientem celem zweryfikowania prawdziwości danych podanych na etapie składania Zamówienia.
  11. Sprzedawca wyśle potwierdzenie dokonania Zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail. Klient wyraża zgodę na przekazanie informacji w tej formie.
  12. W przypadku ustalenia, iż Zamówienie na Produkty Alkoholowe zostało złożone przez Klienta niepełnoletniego, Sprzedawca ma prawo odmówić sprzedaży i dostawy takich Produktów. O powyższym Klient zostanie powiadomiony drogą elektroniczną na adres e-mail podany w procesie rejestracji Konta lub w czasie składania Zamówienia.
  13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń dotyczących ilości Produktów, które Klient może zamówić oraz wartości zamówień. Klient zostanie poinformowany o takich ewentualnych ograniczeniach przed potwierdzeniem przez Sprzedawcę̨ Zamówienia.
  14. Klient jest zobowiązany do informowania Sprzedawcy o każdorazowej zmianie adresu e-mail lub numeru telefonu, dokonując aktualizacji danych podanych w czasie zakładania Konta lub składania Zamówienia.
  15. Do każdego Zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego. Dokument taki wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie Produkty są skompletowane, gotowe do odebrania i opłacone. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT. Dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży jest dołączany do przesyłki odbieranej przez Klienta lub Pełnomocnika.
  16. Sprzedawca zastrzega możliwość wydłużenia terminu realizacji Zamówienia, o czym niezwłocznie poinformuje Klienta. Zamówienia składane w Dni Robocze po godz. 10-tej będą̨ realizowane i przygotowywane do wydania następnego Dnia Roboczego.
 5. Cena, płatność
  1. Ceny Produktów wyrażone są̨ w złotych polskich i zawierają̨ podatek VAT (ceny brutto). Ceny Produktów ustalane są w oparciu o cennik obowiązujący u Sprzedawcy i mogą ulegać zmianom.
  2. Ceną wiążącą jest cena podana w Serwisie przy Produkcie w chwili składania Zamówienia. Ceny nie zawierają̨ kosztów wydania, w tym wynagrodzenia Pełnomocnika.
  3. Całkowita wartość Zamówienia podana zostanie przed zaakceptowaniem przez Klienta Zamówienia. Podana kwota obejmuje łączną cenę brutto zamawianych Produktów, koszty wydania oraz ewentualne koszty związane z wybraną przez Klienta formą płatności.
  4. W przypadku odbioru przez Pełnomocnika, opłata jest zryczałtowana i wynosi 18,00 zł brutto. Opłata w przypadku odbioru Produktów przez Pełnomocnika celem ich przekazania Klientowi z siedzibą poza granicami RP będzie ustalana przez Sprzedawcę indywidualnie. Koszt takiego wydania zależy w szczególności od adresu Klienta oraz ilości zamówionych Produktów. Koszty odbioru przez Pełnomocnika działającego w imieniu Klienta zamieszkującego na terenie RP pokrywa Klient w przypadku, gdy wartość Zamówienia nie przekracza kwoty 500,00 zł brutto.
  5. Klient może zapłacić za zamówione Produkty w następujący sposób:
   1. osobiście przy odbiorze Zamówienia w punkcie wskazanym przez Sprzedawcę;
   2. za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (Przelewy24) – wybierając tę formę̨ płatności Klient zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku; po zalogowaniu się̨ Klient otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi Klienta;
   3. przelewem na konto bankowe o numerze 10105017641000009706077022
   4. kartą płatniczą w systemie Paypal – pobranie zapłaty nastąpi w momencie przekierowania na stronę operatora kart płatniczych bezpośrednio po potwierdzeniu złożenia Zamówienia.
  6. W przypadku wybranych przez Sprzedawcę Produktów, zastrzega on sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów płatności.
 6. Dostawa Produktów
  1. Wydanie Produktów Alkoholowych możliwe jest wyłącznie w Sklepie stacjonarnym.
  2. Klient zobowiązuje się on do odbioru zamówionych Produktów w Sklepie Stacjonarnym, w dniach roboczych w godzinach podanych przez Sprzedawcę Produkt może zostać wydany wyłącznie w Sklepie i
   tylko osobiście Klientowi lub  upoważnionemu przez niego do tej czynności Pełnomocnikowi.
  3. Informacja o gotowości Produktu do wydania będzie przesyłana Klientowi na wskazany przez niego podczas składania Zamówienia adres e–mail. Pełnomocnik dokonujący odbioru obowiązany będzie podać imię i nazwisko Klienta oraz numer Zamówienia.
  4. Sprzedawca uprawniony jest do sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającej Produkt Alkoholowy, w tym Pełnomocnika.
  5. Osobom nietrzeźwym lub niepełnoletnim Produkty Alkoholowe nie zostaną wydane. W przypadku zaistnienia powyższego zdarzenia, Sprzedawca złoży w terminie 3 dni od dnia jego stwierdzenia, oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży i zwróci Klientowi wpłaconą kwotę z potrąceniem kosztów odbioru.
  6. Sprzedawca sugeruje Klientowi weryfikację zawartości przesyłki w obecności Pełnomocnika, co do jej stanu i zgodności z Zamówieniem.
  7. W przypadku, gdy zawartość przesyłki jest niezgodna z Zamówieniem, paragonu lub faktury VAT lub jeżeli Produkt uległ uszkodzeniu, Klient powinien sporządzić protokół szkody. Sporządzenie protokołu szkody nie jest warunkiem rozpatrzenia reklamacji, ale może usprawnić proces jej rozpatrzenia.
  8. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niekompletnych danych uniemożliwiających wydanie przesyłki Pełnomocnikowi a następnie Klientowi, czy też w przypadku nieobecności Klienta lub osoby uprawnionej do jej odbioru, kosztami dodatkowej procedury wydania Produktów zostanie obciążony Klient pod warunkiem wyrażenia przez niego zgody na dodatkowe wydanie. Koszt ten równy będzie kosztowi wydania ustalonemu w pierwotnym Zamówieniu.
 7. Odbiór przez Pełnomocnika
  1. Pełnomocnik jest odrębnym od Sprzedawcy podmiotem prawa, nie zawiera umowy sprzedaży we własnym imieniu, ale działa w imieniu i na rzecz Klienta w zakresie oznaczonym w treści pełnomocnictwa.
  2. Poprzez skorzystanie z usług Pełnomocnika Klient upoważnia go do odbioru w jego imieniu Produktu ze Sklepu Stacjonarnego i dostarczeniu go na adres wskazany przez Klienta, i/lub zapłaty w jego imieniu za Produkt.
  3. Klient może udzielić pełnomocnictwa Pełnomocnikowi wybranemu spośród wskazanych przez Sprzedawcę w Serwisie na etapie składania Zamówienia. Pełnomocnikiem może być także (kurier).
  4. Wynagrodzenie Pełnomocnika wskazane są w Serwisie. Klient uiszcza wynagrodzenie Pełnomocnika wraz z zapłatą ceny za Produkt.
  5. W przypadku płatności przed odbiorem Klient upoważnia Pełnomocnika do odbioru wynagrodzenia od Sprzedawcy.
  6. W przypadku skorzystania przez Klienta z Pełnomocnika, Klient upoważnia Sprzedawcę do przekazania Pełnomocnikowi swoich danych osobowych.
  7. Sprzedawca oświadcza, iż umowa zawarta przez niego z Pełnomocnikiem wprost zobowiązuje go (jego pracowników) do weryfikacji pełnoletniości oraz trzeźwości Klienta.
  8. W wypadku odbioru Produktów przez Pełnomocnika, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany przez Sprzedawcę̨ o przekazaniu zamówionych Produktów Pełnomocnikowi, poprzez przesłanie stosownej informacji na adres e-mail podany w Zamówieniu lub w ramach Konta.
  9. Produkty będą wydane Klientom przez Pełnomocników tylko na terytorium Polski. Sprzedawca może zaoferować Klientowi wydanie Produktów przez Pełnomocnika również za granicą. Pełnomocnik może kontaktować się na wskazany przez Klienta numer telefonu, celem potwierdzenia obecności w miejscu wydania.
  10. W przypadku wydawania Produktów na terytorium RP Produkt wydawany jest przez Pełnomocnika pod adresem Klienta wskazanym w formularzu Zamówienia w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych od potwierdzenia przyjęcia przez Sprzedawcę Zamówienia do realizacji. W przypadku wydań zagranicznych Produkt wydawany jest przez Pełnomocnika na adres Klienta wskazany w formularzu Zamówienia w terminie ustalonym przez Sprzedawcę Klientem w trybie opisanym w pkt 4 Regulaminu.
  11. Pełnomocnik uprawniony jest do weryfikacji tożsamości i pełnoletniości osoby, której wyda Produkty Alkoholowe (mocodawcy) oraz jej trzeźwości.
  12. W przypadku rezygnacji z usług Pełnomocnika Produkt może być wydany wyłącznie w Sklepie Stacjonarnym zaś Klient ma możliwość wyboru innego Pełnomocnika.
 8. Odstąpienie od umowy
  1. Z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych wprost w niniejszym punkcie oraz w obowiązujących przepisach prawa, Klient może w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu odstąpić od Umowy sprzedaży bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem w/w terminu.
  2. Celem skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Klient powinien złożyć stosowne oświadczenie. W Serwisie umieszony zostanie wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może skorzystać. Sugerowanym sposobem odstąpienia od umowy jest przesłanie wypełnionego formularza na adres: sklep@podolewielkie.pl.
  3. Do oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Klient powinien dołączyć dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT)
  4. Spełnienie świadczenia na rzecz i na żądanie Klienta przed upływem terminu na odstąpienia od Umowy sprzedaży może spowodować utratę prawa do odstąpienia.
  5. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje w odniesieniu do Produktów ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia lub dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, które po otwarciu opakowania nie nadają̨ się̨ do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych. Klient nie może odstąpić od Umowy sprzedaży w odniesieniu do Produktów w tym Produktów alkoholowych, które zostały otwarte.
  6. Klient ma obowiązek zwrócić Produkty, których dotyczy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Przed odstąpieniem od Umowy sprzedaży, Klient nie powinien korzystać z Produktów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktów. W przeciwnym razie Klient będzie ponosił odpowiedzialności za zmniejszenie wartości Produktów.
  7. Klient ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Produktów, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania Produktów do Sprzedawcy. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Jeżeli Konsument wybrał sposób odbioru Produktu inny niż najtańszy dostępny w Serwisie, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  8. Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane przez Sprzedawcę.
  9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili dokonania przez Klienta zwrotu Produktów, których dotyczy odstąpienie, lub dostarczenia przez Klienta potwierdzenia, że Produkty te odesłał, w zależności od tego, które z tych zdarzeń (zwrot czy dostarczenie potwierdzenia) nastąpi wcześniej.
  10. Zwrot ceny zostanie dokonany przy użyciu sposobu zapłaty, z którego Klient skorzystał.
  11. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnień Klienta wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności Produktu z umową.
 9. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców innych niż osoba fizyczna, która zawiera umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego
  1. Sprzedawca umożliwia dokonywanie zakupów w Sklepie także Klientom niebędącym konsumentami, tj. przedsiębiorcom oraz Konsumentom, które jako osoba fizyczna zawrą ze Sprzedawcą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową, lecz nieposiadającą dla nich charakteru zawodowego. Osoby takie będą objęte przepisami o ochronie konsumentów, tj. w zakresie stosowania klauzul abuzywnych (niedozwolonych postanowień umownych), rękojmi za wady czy w zakresie prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podawania przyczyn.
  2. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Użytkowników niebędących konsumentami oraz przedsiębiorców, którzy zawrą Umowę sprzedaży związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową i posiadającą dla nich charakter zawodowy, dokonujących zakupu w celach innych niż dalsza odsprzedaż.
  3. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej z podmiotami wskazanymi w pkt 8.2 w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie takiej osoby żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
  4. W wypadku osób wskazanych w pkt 8.2 Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez takiego Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy sprzedaży.
  5. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktów przewoźnikowi (wynajętemu przez Klienta) przechodzą na podmiot wskazany w pkt 8.2 korzyści i ciężary związane z Produktami oraz niebezpieczeństwo przypadkowej ich utraty lub uszkodzenia. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktów powstałe od przyjęcia go do przewozu, aż do wydania go takiemu Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
  6. W razie wydania Produktów do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient wskazany w pkt 8.2 obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
  7. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec podmiotu wskazanego w pkt 8.2 zostaje wyłączona.
  8. W wypadku podmiotów wskazanych w pkt 8.2 Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Użytkownikowi stosownego oświadczenia.
  9. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do podmiotów wskazanych w pkt 8.2, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz wynagrodzenia Pełnomocnika, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do w/w podmiotów tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia Umowy sprzedaży i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do w/w podmiotów.
  10. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a podmiotami wskazanymi w pkt 8.2 zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 10. Reklamacje, spory
  1. Produkty są oryginalnie zapakowane i dostarczane bez wad fizycznych oraz prawnych.
  2. W przypadku stwierdzenia niezgodności Produktu z Umową sprzedaży po jego wydaniu Klient ma prawo złożyć reklamację.
  3. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien dostarczyć Produkt do Sprzedawcy wraz z dowodem zakupu oraz należycie opisać swoje roszczenie, opisać przyczynę niezgodności Produktu z Umową sprzedaży oraz podać swoje dane kontaktowe.
  4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Sprzedawcę.
  5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę e-mailem lub telefonicznie przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych w reklamacji.
  6. Zwrot uiszczonej ceny w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji nastąpi niezwłocznie po przekazaniu Klientowi informacji o powyższym. W przypadku nieuznania reklamacji, Sprzedawca poinformuje Klienta oraz odeśle mu Produkt na koszt Klienta.
  7. W razie sporu ze Sprzedawcą lub jakichkolwiek wątpliwości co do swoich praw, Klient ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
  8. Dostęp do pozasądowych procedur rozwiazywania sporów zapewniają̨ np. stałe polubowne sądy konsumenckie działające w strukturach Inspekcji Handlowej. Klient może również zwrócić się̨ o pomoc prawną do Miejskiego/Powiatowego Rzecznika Konsumenta, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, oraz innych organizacji konsumenckich, takich jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich oraz Europejskie Centrum Konsumenckie, na zasadach obowiązujących w tych organizacjach.
  9. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń w formie złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 11. Dane osobowe
  1. Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Sprzedawca informuje, że: administratorem danych osobowych udostępnionych przez Klienta jest Andrzej Paszota prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Gorzelnia Rolnicza Andrzej Paszota z siedzibą: Podole Wielkie, nr 22, 76-220, poczta Główczyce.
  2. Dane osobowe Klienta, tj.: imię̨, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia, ulica, numer domu, numer mieszkania, kod, miasto, NIP, są przetwarzane w zakresie niezbędnym do ustalenia jego pełnoletności, założenia Konta w Sklepie, złożenia Zamówienia prawidłowej realizacji Usług elektronicznych oraz dostawy Produktów, bieżącego kontaktu z Klientem w celach związanych z realizacją Zamówienia oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
  3. Podanie danych osobowych jest konieczne ze względu na możliwość zrealizowania zawartej Umowy sprzedaży. Bez podana tych danych Umowa sprzedaży nie będzie mogła być zrealizowana.
  4. W przypadku przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zawartej Umowy sprzedaży, wedle art. 6 ust. 1 pkt b RODO, na co obowiązujące przepisy nie wymagają zgody Użytkownika, okres przetwarzania danych osobowych wynosić będzie sześć lat, co wynika m.in. z konieczności przechowywania dokumentacji księgowej dla celów odpowiednich rozliczeń z organami państwowymi.
  5. Pomimo cofnięcia zgody Sprzedawca będzie mógł przetwarzać dane osobowe w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń lub innych okoliczności wynikających z obowiązujących przepisów prawa np. rozliczeń podatkowych. To samo dotyczy przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  6. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się ze Sprzedawcą na adres e-mail: sklep@podolewielkie.pl.
  7. Dostęp do danych osobowych będzie przysługiwał upoważnionym pracownikom Sprzedawcy. Dane osobowe mogą̨ być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości oraz organom ścigania w sposób i na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe Klientów mogą̨ być także przekazywane podmiotom trzecim w celu wykonania Zamówienia oraz jego obsługi, tj. księgowym, firmom kurierskim, podmiotom świadczącym obsługę hostingową oraz innym podmiotom, wyżej nie wymienionym, którym dane te zostaną powierzone do przetwarzania na podstawie odpowiednich umów, wymaganych przepisami prawa.
  8. Dane osobowe będą̨ przetwarzane do momentu usunięcia Konta lub przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał ostatni obowiązek podatkowy związany z Umową sprzedaży. W przypadku powstania roszczeń dane osobowe będą przetwarzane do momentu ich przedawnienia zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
  9. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ich przenoszenia do innego administratora, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Użytkownikom przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.
  11. Poprzez dobrowolną akceptację odpowiednich klauzul zawartych w formularzu rejestracyjnym Użytkownik może wyrazić zgodę na: (a) przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę w celu złożenia i realizacji Zamówienia i /lub (b) otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od Sprzedawcy w celach marketingowych.
  12. Cofniecie w/w zgód w każdym momencie jest możliwe i pozostaje bez wpływu na przysługujące Użytkownikom prawa.
 12. Postanowienia końcowe
  1. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem hiperłącza zamieszczonego w Sklepie oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
  2. Układ oraz zawartość Sklepu są prawnie chronione. Kopiowanie, powielanie, przedrukowywanie jakiejkolwiek części informacji zawartych w Sklepie bądź jego zawartości, w tym m.in. zdjęć, opisów Produktów, układu graficznego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie przepisów prawa.
  3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Zmiany te będą̨ komunikowane Użytkownikom na stronie internetowej Sklepu. Zmieniony lub zmodyfikowany Regulamin ma moc wiążącą̨, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.
  4. W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników oraz w celach statystycznych, reklamowych, funkcjonalnych oraz dla ułatwienia korzystania ze Sklepu używane są tzw. cookie (ciasteczka), tj. informacje zapisywane przez serwer na komputerze Użytkownika, które to informacje serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się̨ z tego komputera. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję obsługi cookie, co jednak może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu, w szczególności niemożność składania Zamówień.
  5. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o prawach konsumenta, Kodeksu cywilnego oraz innych odpowiednich ustaw.
  6. W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi elektronicznej) zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
  7. W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkowników/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy sprzedaży.